پیوندها
صفحه اصلی > کارگاه ها > جدید 

یف

عنوان کارگاه

زمان

مدرس

گروه هدف

ظرفیت کارگاه

فایل آموزشی

لیست حضور و غیاب

1

تجاری سازی محصولات تولیدی فناورانه

 

95/7/27

آقای دکتر ویانچی

هسته های فناور مرکز رشد، اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  

60

 

2

آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان

 

95/8/17

آقای مهندس فراهانچی

 

هسته های فناور مرکز رشد، اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  

60

3

آشنایی با مدل های کسب وکار

95/10/13

 آقای دکتر عباس صمدی

هسته های فناور مرکز رشد، اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  

60

 

4

مالکیت فکری وثبت پتنت

95/12/10

 آقای دکتر حسن علم خواه

هسته های فناور مرکز رشد، اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  

60