پیوندها
صفحه اصلی > مدیریت توسعه فناوری سلامت > اهداف مدیریت 

اهداف:

  • توسعه، انتقال و بومی سازی فناوری سلامت با نگاه رفع نیاز استان و ارتباط مداوم با سایر استان ها ووزارت متبوع.
  •    حمایت و پشتیبانی از فناوریهای سلامت، فناوران، شرکت ها، پروژه های حوزه فناوری سلامت
  •   حمایت از مالکیت فکری و معنوی فناوری های سلامت
  • برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه فنآوری در سلامت
  •   ایجاد، توسعه و نظارت بر نهادهای فناوری شامل مراکز رشد فناوری، پارکهای فناوری و شهرکهای دانش سلامت و شرکت های دانش بنیان                                       
  •   مدیریت و هدایت توسعه فنآوری های پیشرفته تخصصی در حوزه سلامت
  •   انجام فعالیتهای مطالعاتی در حوزه فناوری سلامت در استان، و کشور
  •   پایش و ارزشیابی وضعیت فناوری سلامت در استان