پیوندها
صفحه اصلی > ارتباط با صنعت و جامعه > معرفی مرکز 

تاريخچه:

به منظور ايجاد زمينه به كارگيري تخصصها و توانمنديهاي دانشگاه در بخشهاي مختلف اجرايي در جهت حل مشكلات سلامت جامعه، كميته ارتباط با صنعت دانشگاه از سال 1384 در دانشگاه علوم پزشكي همدان تشكيل شده تا زمينه همكاري دانشگاه را با صنايع و دستگاههاي اجرايي فراهم نموده و در زمينه ارائه خدمات تخصصي و مشاوره اي، اجراي برنامه هاي آموزشي مدون و انجام پروژه هاي تحقيقاتي از طريق انعقاد قرارداد با دانشگاه (موافقتنامه، تفاهم نامه و ...) فعاليت  نمايد.

پست الکترونيکي : sanat@umsha.ac.ir

 اهم وظايف دفتر:

 •  تحليل مستمر مخاطبين صنعتی و پژوهشی دانشگاه با هدف تعيين فصل مشترک بين علايق و منافع دانشگاه و مخاطبين صنعتی و سازمانی بيرونی آن

 •   انعکاس دقيق و به موقع نيازهای مخاطبين به اعضاء هيات علمی دانشگاه

 •   دريافت پيشنهاديه های تحقيق واصله از دانشکده ها و اعلام آن به مخاطبين بيرونی

 • عقد قراردادهای کلی و يا موضوعی برای انجام طرح های مورد توافق  

 •   نظارت بر حسن انجام قرارداد های دانشگاه و تامين رضايت کارفرمايان در چارچوب قراردادهای فيمابين

 •   تعيين مجريان داخلی قراردادها از بين اعضای هيات علمی دانشگاه با نظر کارفرما و اعطای کليه اختيارات مالی مورد نياز مجريان جهت انجام سريع و دقيق تعهدات قراردادها

 •   برقراري ارتباط دانشگاه با بخش هاي مختلف صنعت، دستگاههاي اجرايي و مؤسسات خصوصي جهت پذيرش و انجام همكاري هاي مندرج در اين آئين نامه از طريق معرفي توانمنديهاي دانشگاه، برگزاري نشست هاي مشترك و نظاير آن

 •   جمع آوري اطلاعات لازم از عرصه هاي فعاليت كميته و تشكيل بانك اطلاعاتي با همكاري كليه واحدهاي ذيربط در دانشگاه

 •  پيش بيني و پيگيري جهت تأمين امكانات و تسهيلات لازم بمنظور انجام فعاليت هاي مرتبط با آئين نامه

 • برقراري ارتباط با مراكز تحقيقاتي دانشگاهي و ساير مراكز پژوهشي

 •   برقراري ارتباط تخصصي با بخش هاي تحقيق و توسعه R&D  واحدهاي توليدي

 •   ارتباط مستمر با دفتر ارتباط با صنعت وزارت متبوع، وزارت علوم و ساير دانشگاههاي كشور

 •   ايجاد زمينه همكاري با دفاتر  ارتباط با دانشگاه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات مرتبط با اهداف اين آئبن نامه

 • دريافت پروژه هاي پژوهشي صنايع و دستگاههاي اجرايي و بررسي و ارجاع به دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي ذيربط در دانشگاه

 •   فراهم نمودن زمينه ارتباط متخصصين دانشگاه با بخش هاي اجرايي در جهت جلب مشاركت و اجــراي پروژه ها از طريق تشكيل نشست هاي مشترك و بازديدهاي علمي

 •   فراهم نمودن زمينه همكاري با بخش هاي اجرايي در اجراي همايش ها و كارگاههاي آموزشي و استفاده از تسهيلات و پشتيباني آنها بمنظور عرضه دست آوردها و توليدات صنايع و نتايج حاصل از همكاري مشترك صنعت و دانشگاه

 

 برنامه های راهبردی : برنامه های راهبردی و ماموريت ها 

  دفتر ارتباط با صنعت و جامعه نقطه اتصال حقوقی و تخصصی دانشگاه با دستگاه های اجرايی دولتی و غير دولتی، صنايع و همه سازمان هايی است که تعامل با اين دانشگاه را هم راستا با مأموريت های خود تشخيص داده و برای ارتقاء کيفيت و کميت محصولات و خدمات سازمان متبوع خويش آماده همکاری با دانشگاه هستند.

دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری در افق 1404:

 •       تحقيقات محور و توانمند در توليد و نشر دانش و فناوری های پيشرفته

 •      توانمند در فعاليت های پژوهشی در بالاترين سطح که به عنوان يکی از معتبرترين مراکز علمی و تحقيقاتی در كشور مطرح مي باشد.

 

مأموريت های اين دفتر عبارتند از:

 •    شکوفا سازی ابعاد وجودی و قابليت های پژوهشگران دانشگاهی

 •     تربيت پژوهشگران و محققان کارآفرين، خلاق، مومن و وفادار به آرمان های انقلاب اسلامی

 • حمايت ويژه از اعضای هيأت علمی و دانشجويان نخبه ، خلاق و نوآور

 •     اعمال سياست های تشويقی به منظور توسعه فناوری و تجاری سازی نتايج تحقيقات و اختراعات

 •     رفع نيازهای موجود در صنعت با ارائه مشاوره های صنعتی