لینکهای مفید
صفحه اصلی > مرکز رشد  > پذیرش و ارزیابی شرکت ها > شرایط عضویت 

- متقاضيان ورود به دوره ی رشد باید دارای شخصيت حقوقی ( شرکت يا موسسه ی ثبت شده يا آماده ثبت ظرف مدت معين) باشند.

- فعاليت موسسه بر روی ايده فناورانه خاص که دارای توجيه فنی و اقتصادی است متمرکز شده باشد.

- حداقل نيمی از اعضاءگروه دارای مدرک کارشناسی باشند.

- حداقل يک نفر به صورت تمام وقت در محل استقرار موسسه حضور داشته باشد.

- حداقل يک نفر از اعضای اصلی به صورت فعال حضور داشته باشد.

- در مرحله ی رشد مقدماتی، حداکثر نيمی از اعضاء هسته می توانند دانشجوی ترم آخر کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی باشند.

خروج