پیوندها
صفحه اصلی > ارتباط با صنعت و جامعه > اعضا > اعضای دفتر ارتباط با صنعت و جامعه 

اعضای کمیته ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر سعید بشیریان

رئیس کمیته

2

دکتر قاسم آذریان

دبیر کمیته

3

دکتر علیرضا رحمانی

عضو کمیته

4

دکتر فرزین فیروزیان

عضو کمیته

5

دکتر فرشید قربانی شهنا

عضو کمیته

6

دکتر محسن علی آبادی

عضو کمیته

7

دکتر بهرام طهماسبی

عضو کمیته

8

دکتر نسترن براتی

عضو کمیته