پیوندها
صفحه اصلی > دفتر مالکیت فکری دانشگاه >  ثبت اختراعات و ابداعات > داوری ثبت اختراع در دانشگاه علوم پزشکی همدان > شیوه نامه داوری ثبت اختراع در دانشگاه علوم پزشکی همدان 

شیوه نامه داوری ثبت اختراع در دانشگاه علوم پزشکی همدان

با توجه به مکاتبات انجام شده با اداره ثبت اختراعات ( نامه های شماره 3328/35/16/پ مورخ 10/6/95 و 42/35/16/پ مورخ 96/01/19 و 2801/35/16/پ مورخ 96/5/4) و اخذ مجوز مرجع استعلام داوری ثبت اختراعات کشور نحوه گردش کار و هزینه داوری به شرح ذیل می باشد.

مراحل ثبت اختراع:

1-     ثبت اظهارنامه اختراع

   ثبت اظهار نامه اختراع از طریق سایت  http://ip.ssaa.ir/Patent/Steps.aspx

2-    تأیید اختراع

  پس از ثبت اظهارنامه اختراع و تکمیل اطلاعات و الصاق مستندات لازم در سامانه مذکور، نامه استعلام از سوی اداره کل ثبت اختراعات کشور به دانشگاهی که مخترع در اظهارنامه اعلام نموده، ارسال می گردد. دانشگاه مذکور پس از دریافت نامه فوق نسبت به داوری طرح اقدام و در صورت تأیید، نامه تأیید اختراع (پاسخ استعلام) را به اداره کل ثبت اختراعات کشور ارسال می نماید.

3-   درج آگهی ثبت اختراع در روزنامه رسمی

  پس از تأیید اختراع، اطلاعیه ثبت در روزنامه رسمی قوه قضائیه ثبت می گردد.

4-    دریافت گواهینامه ثبت اختراع

 بعد از ارائه آگهی روزنامه اختراع، گواهینامه ثبت اختراع توسط اداره کل ثبت اختراعات کشور صادر و به مخترع تحویل می گردد.

الف) نحوه گردش کار داوری ثبت اختراع :

·        متقاضی بعد از انتخاب دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان مرجع استعلام به سایت مدیریت توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری به آدرس الکترونیکی http://Roshd.umsha.ac.ir مراجعه و هزینه کارشناسی را طبق مبلغ اعلام شده در سایت به حساب درآمد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز و تصویر فیش واریزی را به پست الکترونیکی به آدرس Fanavari@umsha.ac.ir ارسال می نماید.

·        واحد ثبت اختراعات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مدارک مربوط به متقاضی را که از اداره ثبت اختراعات ارسال گردیده را دریافت و به همراه فرم داوری جهت بررسی و داوری از لحاظ (نو و جدید بودن، داشتن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی و علمی) به دو داور ارسال می نماید.

·        پس از دریافت فرم داوری تکمیل شده به همراه مستندات و ضمائم نتیجه داوری توسط معاونت تحقیقات و فناوری به اداره ثبت اختراعات کشور ارسال می گردد.

ب)  هزینه کارشناسی اختراع به مبلغ 4/000/000 ریال می باشد.

تبصره1: در صورتیکه متقاضی عضو هیأت علمی، دانشجو و یا کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان باشد 25 درصد تخفیف به مخترع تعلق می گیرد. (ارائه یک نسخه از تصویر سند ثبت اختراع به مدیریت توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه الزامی می باشد).

تبصره2: در صورتیکه متقاضی عضو هیأت علمی، دانشجو و یا کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان باشد و نام «دانشگاه علوم پزشکی همدان» در گواهینامه ثبت اختراع قید شود 50 درصد تخفیف به مخترع تعلق می گیرد. (ارائه یک نسخه از تصویر سند ثبت اختراع به مدیریت توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه الزامی می باشد)

هزینه کارشناسی اختراع باید به حساب شماره 2178065757002 و شناسه واریز 171200015310073 بانک ملی شعبه مهدیه به نام درآمدهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان واریز و یک نسخه از فیش واریزی به آدرس Fanavari@umsha.ac.ir ایمیل گردد. (قید شناسه واریز در فیش واریزی الزامی است)

ج) حق الزحمه داوری هر ادعای ثبت اختراع مبلغ 2/000/000 ریال می باشد.

د) دانشگاه به معاونت تحقیقات و فناری مجوز پرداخت هزینه داوری از درآمدهای معاونت تحقیقات و فناوری را می دهد.

آدرس و مشخصات مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان:

آدرس : همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، معاونت تحقیقات و فناوری، مدیریت توسعه فناوری سلامت، واحد ارزیابی و مالکیت فکری، شماره تماس 38381938 - 081

پست الکترونیک:                               Fanavari@umsha.ac.ir                                                                                        

  آدرس اینترنتی:                           http://Roshd.umsha.ac.ir