پیوندها
صفحه اصلی > کمیته های فناوری > کمیته سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی > اعضای کمیته 

اعضای کمیته سلول های بنیادی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر سعید بشیریان

رئیس کمیته

2

دکتر سارا سلیمانی اصل

دبیر کمیته

3

دکتر علیرضا رحمانی

عضو کمیته

4

دکتر مهناز یاونگی

عضو کمیته

5

دکتر رضوان نجفی

عضو کمیته

6

دکتر مهدی رمضانی

عضو کمیته

7

دکتر محمدعلی امیرزرگر

عضو کمیته

8

دکتر عباس فرمانی

عضو کمیته

9

دکتر قاسم سلگی

عضو کمیته

10

دکتر غلامرضا قربانی امجد

عضو کمیته

11

دکتر سیامک شهیدی

عضو کمیته

12

دکتر امیرفرهنگ میراسماعیلی

عضو کمیته

13

دکتر اسماعیل شریفی

عضو کمیته