پیوندها
صفحه اصلی > کمیته های فناوری > کمیته سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی > اقدامات و سیاست های کمیته 

اقدامات و سیاست های کمیته

·        ایجاد و توسعه مراکز تحقیقات و فناوریها در راستای سلولهای بنیادی

·        توسعه مراکز نگهداری، آزمایشگاهی و جراحی حیوانات کوچک

·        ایجاد مراکز سلول درمانی

·        برگزاری همایش ها و کارگاههای مرتبط

·        تدوین مقرارات سلول درمانی و کدهای اخلاقی

·        تاسیس رشته ها و گرایش های مورد نظر

·        طرحهای مشترک بین همکاران علوم پایه و علوم بالینی

·        طرحهای مشترک و تفاهم نامه با دانشگاههای مختلف