پیوندها
صفحه اصلی > کمیته های فناوری > کمیته سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی > اولویت ها 

اولویت ها

·        بیولوژی سلول های بنیادی ( دستکاری سلولی، منابع مختلف سلولی، سلولهای بنیادی القائی)

·        دست یابی به روشها و فناوری های نوین و کار امد در تمایز رده های مختلف سلولی

·        دست یابی به روشهای نوین در تکنولوژی پیوند سلولهای بنیادی

·        دست یابی به روش های نوین در سلول درمانی و پزشکی بازساختی جهت پیشگیری و در مان بیماری ها

·        تولید و سنتز بسترهای مختلف بیولوژیک و سنتتیک با تکیه بر مهندسی بافت

·        دست یابی به روش های نوین در تولید و پرورش مدلهای مختلف حیوانی جهت سلول درمانی و پزشکی بازساختی