پیوندها
صفحه اصلی > کمیته های فناوری > کمیته تجهیزات پزشکی > اعضای کمیته 

اعضای کمیته فناوری تجهیزات پزشکی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر سعید بشیریان

رئیس کمیته

2

مهندس بهروز مرادحاصل

دبیر کمیته

3

دکتر علیرضا رحمانی

عضو کمیته

4

دکتر سمیرا عباسی

عضو کمیته

5

دکتر رامین رحیمیان

عضو کمیته

6

دکتر جمالپور

عضو کمیته

7

مهندس فاطمه قادری

عضو کمیته